Publish Log in Download App
Announcer: James Harden From: myanimelist
Genshi-san

Genshi-san

Synonyms

Reigata Shuujutsu;Tatari;Economic Animal;Wa ga Tousou: Boku no Shugorei;Genkaku no Imashime;Youkai Makuragaeshi;Atarashii Tabiji;Shuudensha no Onna;原始さん;Genshi-san

Score

Author:Mizuki, Shigeru

Chapters (Episode):9

Author

Mizuki, Shigeru

Chapters (Episode)

9

Genres

Serial Platform

myanimelist

Description

1. Genshi-san 2. Reigata Shuujutsu 3. Tatari 4. Economic Animal 5. Wa ga Tousou: Boku no Shugorei 6. Genkaku no Imashime 7. Youkai Makuragaeshi 8. Atarashii Tabiji 9. Shuudensha no Onna

Creator & Rold Information

Mizuki, Shigeru

Recommend

3By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie more details in Privacy Policy

I AGREE