Publish Log in Download App
Announcer: James Harden From: myanimelist
Highway★Star

Highway★Star

Synonyms

Kazoku;Sukatto Sukkiri;Sakai Sanchi no Yukie-chan;Suzume ga Chuu;Tenmou Kaikai so ni shite Morasazu;Tsuya no Ato Saki;Seisou;Ashita no Yakusoku;Sayonara no Omiyage;ハイウェイ★スター;Highway★Star

Score

Author:Otomo, Katsuhiro

Chapters (Episode):10

Author

Otomo, Katsuhiro

Chapters (Episode)

10

Genres

Serial Platform

myanimelist

Description

1. Kazoku 2. Sukatto Sukkiri 3. Sakai Sanchi no Yukie-chan 4. Suzume ga Chuu 5. Highway★Star 6. Tenmou Kaikai so ni shite Morasazu 7. Tsuya no Ato Saki 8. Seisou 9. Ashita no Yakusoku 10. Sayonara no Omiyage

Creator & Rold Information

Otomo, Katsuhiro

Recommend

3By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie more details in Privacy Policy

I AGREE